Документа школе

 

СТАТУТ ШКОЛЕ

Статутом се ближе уређују организација, начин рада, управљање и руковођење у Основној школи „Вук Караџић“у Чачку (у даљем тексту: Школа), поступање органа школе ради обезбеђивања остваривања права и обавеза детета и ученика, права и обавеза родитеља, односно другог законског заступника, заштита и безбедност деце, ученика и запослених и мере за спречавање повреда забрана утврђених законом, начин објављивања општих аката и обавештавања свих заинтересованих страна о одлукама органа и друга питања, у складу са Законом.

Статут ОШ "Вук Караџић" можете погледати на следећем линку: Статут школе

 


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

Годишњи план рада установа доноси у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основном образовању за основне школе, школским календаром, развојним планом и предшколским, школским и васпитним програмом. Годишњи план описује и наводи време, место, начин и носиоце остваривања програма образовања и васпитања. Годишњи план рада – простор, календар, 40-часовна радна недеља, глобалне планове рада за предмете. Овај план је увек доступан наставницима ради ефикаснијег остваривања образовања и васпитања и успостављања неопходних корелација.

Годишњи план рада ОШ "Вук Караџић" за 2018-2019.годину можете погледати на следећем линку: Годишњи план рада
Годишњи план рада ОШ "Вук Караџић" за 2019-2020. годину можете погледати на следећем линку: Годишњи план рада
Годишњи план рада ОШ "Вук Караџић" за 2020-2021. годину можете погледати на следећем линку: Годишњи план рада
Годишњи план рада ОШ "Вук Караџић" за 2021-2022. годину можете погледати на следећем линку: Годишњи план рада

 


ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Развојни план школе јесте стратешки план развоја установе који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе.

Школски развојни план ОШ "Вук Караџић" можете погледати на следећем линку: Школски развојни план

Школски развојни план ОШ "Вук Караџић" 2020.-2025. можете погледати на следећем линку: Школски развојни план

 


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Школски програм I циклус ОШ "Вук Караџић" 2021.-2025. можете погледати на следећем линку: Школски програм I циклус

Школски програм II циклус ОШ "Вук Караџић" 2021.-2025. можете погледати на следећем линку: Школски програм II циклус

 


ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

Реч је о организовању пристојног и адекватног понашања у школи, а у функцији што квалитетнијег презентовања и усвајања градива, као и самог боравка у школи. То је начин изражавања и понашања лепо васпитаних и образованих људи.

Правила понашања у ОШ "Вук Караџић" можете погледати на следећим линковима:

- За ученике
- За запослене
- За родитеље

 


ПУБЛИКАЦИЈА ШКОЛЕ

Шкoлa у публикaциjи прeдстaвљa прoгрaм и oргaнизaциjу рaдa, у склaду сa гoдишњим плaнoм рaдa, кao и прaвa и дужнoсти учeникa, прaвилa пoнaшaњa, кућни рeд и другe пoдaткe oд знaчaja зa прeдстaвљaњe шкoлe.

Публикацију школе ОШ "Вук Караџић" можете погледати на следећем линку: Публикација школе

 


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

Извештај о раду школе је документ који представља резултате и постигнућа у васпитно-образовном раду наше школе.

Годишњи извештај о раду ОШ "Вук Караџић" за 2017-2018 можете погледати на следећем линку: Годишњи извештај о раду школе
Годишњи извештај о раду ОШ "Вук Караџић" за 2018-2019 можете погледати на следећем линку: Годишњи извештај о раду школе
Годишњи извештај о раду ОШ "Вук Караџић" за 2019-2020 можете погледати на следећем линку: Годишњи извештај о раду школе
Полугодишњи извештај о раду ОШ "Вук Караџић" за 2020-2021 можете погледати на следећем линку: Полугодишњи извештај о раду школе
Годишњи извештај о раду ОШ "Вук Караџић" за 2020-2021 можете погледати на следећем линку: Годишњи извештај о раду школе


 


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА

Извештај о раду директора је документ који ...

Извештај о раду директора можете погледати на следећем линку: Извештај о раду директора
Годишњи извештај о раду директора можете погледати на следећем линку: Извештај о раду директора

 


ЗАВРШНИ РАЧУН

Завршни рачун за 2017. годину можете погледати на следећем линку: Завршни рачун

Завршни рачун за 2018. годину можете погледати на следећем линку: Завршни рачун

Завршни рачун за 2019. годину можете погледати на следећем линку: Завршни рачун

Завршни рачун за 2020. годину можете погледати на следећем линку: Завршни рачун

Завршни рачун за 2021. годину можете погледати на следећем линку: Завршни рачун

 


ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Финансијски план за 2021. годину можете погледати на следећем линку: Финансијски план

Прва измена финансијског плана за 2021. годину можете погледати на следећем линку: Прва измена финансијског плана

Друга измена финансијског плана за 2021. годину можете погледати на следећем линку: Друга измена финансијског плана

Трећа измена финансијског плана за 2021. годину можете погледати на следећем линку: Трећа измена финансијског плана

Четврта измена финансијског плана за 2021. годину можете погледати на следећем линку: Четврта измена финансијског плана

Пета измена финансијског плана за 2021. годину можете погледати на следећем линку: Пета измена финансијског плана

Шеста измена финансијског плана за 2021. годину можете погледати на следећем линку: Шеста измена финансијског плана

Финансијски план за 2022. годину можете погледати на следећем линку: Финансијски план

 


СПИСАК УЏБЕНИКА

Списак уџбеника од I до VIII разреда за школску 2022-2023. годину можете погледати на следећем линку: СПИСАК УЏБЕНИКА.